ΠΕΝΕΔ - 2003

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ)-2003 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑν) και συγκεκριμένα στον ¶ξονα 8 (Ανθρώπινοι Πόροι) και στο ΜΕΤΡΟ 8.3 που αναφέρεται στην Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Ερευνητικού και Τεχνολογικού Δυναμικού. Η δημόσια δαπάνη του μέτρου 8.3 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. Το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και ισότητας των ευκαιριών και επενδύει στους ανθρώπινους πόρους. Η Δημόσια Δαπάνη του ΠΕΝΕΔ 2003 (δηλαδή οι εθνικοί πόροι και οι κοινοτικοί πόροι του ΕΚΤ), καταβάλλεται από το ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και είναι 33.532.000 €.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

To ΠΕΝΕΔ 2003 αφορά στην εκπαίδευση νέων ερευνητών μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από αυτούς σύμφωνα με τους στόχους του ΕΠΑν.

Το ΕΠΑν συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κοινωνική και οικονομική της συνοχή και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τα έργα εκτελούνται με Αναδόχους Φορείς (Α.Φ.) τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Απαιτείται η συνεργασία ενός τουλάχιστον ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος, που θα χορηγήσει το διδακτορικό τίτλο και ενός Φορέα Συγχρηματοδότησης που καλύπτει τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου.

Αρμόδιος φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr), Υπουργείο Ανάπτυξης.


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα