Νέα - Ανακοινώσεις:


"Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ"

Στόχος του υποέργου του ΠΕΝΕΔ 2003 (κωδικός έργου 03 ΕΔ290) είναι η εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση της μελλοντικής Ε.Ε. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να δώσουν πλήρη και σαφή εικόνα της υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλουν στην κατανόηση και εξοικείωση των αρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα) με αυτά. Οι τρεις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου καλύπτουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές της μελλοντικής διαμόρφωσης της Ε.Ε. Πραγματεύονται ζητήματα που περιλαμβάνονται στη γενικότερη συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης: εξωτερική πολιτική, άμυνα και εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Η πρώτη διδακτορική διατριβή με θέμα "Η ανάπτυξη της ΚΕΠΑΑ και η Ελλάδα: Συμβολή, Ρόλος, Συνέπειες" μελετά τις διαστάσεις και τη σημασία του εγχειρήματος αυτού, ο τρόπος που θα καθορίσει την ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα καθώς και τα χαρακτηριστικά της "διακυβερνητικής ασφάλειας" (security governance) στην Ε.Ε. Επίσης, θα συγκρίνει τις δυνατότητες που η νέα διάσταση της ευρωπαϊκής άμυνας παρέχει στην Ελλάδα με αυτές που είχε πριν την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Η δεύτερη διδακτορική διατριβή με θέμα "Η Ε.Ε. ως παράγοντας επίλυσης συγκρούσεων: Διδάγματα από την περίπτωση του Κυπριακού προβλήματος" μελετά τις επιπτώσεις που θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα και σε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη διατριβή, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της συγκριτικής ανάλυσης περιπτώσεων (comparative approach). Ο ρόλος της Ε.Ε. ως παράγοντας επίλυσης συγκρούσεων θα παρουσιαστεί με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα εμπλοκής της σε περιφερειακές κρίσεις, άλλοτε επιτυχημένα (π.χ Βαλκάνια) άλλοτε αποτυχημένα (π.χ Γιβραλτάρ, Γιουγκοσλαβία).

Η τρίτη διδακτορική διατριβή με θέμα "Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών και Ηλεκτρονική Δημοκρατία: Προς μια νέα Δημόσια Σφαίρα" θα χρησιμοποιήσει αρχικά τεχνικές έρευνας πεδίου ή συμμετοχικής παρατήρησης (fieldwork) με καταγραφή των δραστηριοτήτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε επίπεδο εσωτερικής κινητικότητας αλλά και σε επίπεδο δραστηριοποίησης και ακτιβισμού σε ότι αφορά τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης κοινωνικών ερευνών, όπως συνεντεύξεις προσώπων ή έρευνες σε επίπεδο οργανισμού ή πολιτών χρησιμοποιώντας όμως opinion polls, δηλαδή ποσοτικές αναλύσεις με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων και κυρίως σε σχέση με τα πληθυσμιακά ποσοστά. Μέσα από τη συνεργασία των ελληνικών ΜΚΟ θα μελετηθεί ο βαθμός συσπείρωσης και δράσης των ελληνικών ΜΚΟ με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Μέλλον της Ευρώπης καθώς επίσης και της γενικότερης ενεργοποίησης της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα.

Ανάδοχος φορέας έργου: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα