Φορείς Συγχρηματοδότησης

Σε κάθε πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 συμμετέχει ένας τουλάχιστον Φορέας Συγχρηματοδότησης ο οποίος εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον του καλύπτοντας τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις.

Στο Συγκεκριμένο υποέργο συμμετέχουν δύο φορείς Συγχρηματοδότησης, η εταιρεία European Profiles και η ανεξάρτητη ΜΚΟ ANCE.


European Profiles

Η European Profiles είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου που ιδρύθηκε το 1991 και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απασχολεί μόνιμα έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό 60 στελεχών, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα δίκτυο 200 εξωτερικών συνεργατών που σχετίζονται με όλους τους τομείς της Διοίκησης & Οργάνωσης. Είναι μέλος του ΣΕΣΜΑ, του ΣΕΠΕ, του ΕΒΕΑ, και του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης.

Η European Profiles εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων διεθνών και ελληνικών οργανισμών, καθώς και στην εκπόνηση μελετών πληροφορικής και ανάπτυξης σχετικού λογισμικού. Διαθέτει ενεργή παρουσία σε 25 χώρες της Ε.Ε., Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στις χώρες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Την τελευταία πενταετία η εταιρεία έχει πετύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται στο δυναμισμό της αγοράς, που απευθύνεται, και στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Η εταιρεία συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες Management Consulting στην Ελλάδα και έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000. Παράλληλα η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε δυο ευρωπαϊκές κοινοπραξίες και συνεργάζεται άμεσα με 11 Ευρωπαϊκές εταιρείες Συμβούλων.


ANCE

Η ANCE (Athens Network of Collaborating Experts - Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας) είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα ελλήνων εμπειρογνωμόνων από το χώρο της διεθνούς συνεργασίας και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Κύριος στόχος της είναι η υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Η ANCE συνεργάζεται με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για:

Οι δραστηριότητες της ANCE εκτείνονται στους ακόλουθους τομείς:


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα